OtevŘená zahrada
nÁvŠtĚvnÍ ŘÁd


Vážení návštěvníci,
Otevřená zahada je soukromé poradenské a vzdělávací centrum, které slouží k zážitkovému objevování ekolologických souvislostí a přírodních zákonů.
Dodržování tohoto Návštěvního řádu je nutné nejen k ochraně zdraví a majetku, ale také k zajištění příjemné atmosféry v zahradě.
Vstupem do areálu vyjadřujete svůj souhlas být vázáni jeho podmínkami a obsahem.

provozní doba | duben—říjen

Aktuální provozní doba pro veřejnost je uvedena u vstupních branek a na webu. Otevírací hodiny pro veřejnost se mění v závislosti na výukovém programu a akcích v zahradě.

Objednané skupiny mají na stanovištích přednost. Areál Otevřené zahrady může být kvůli předem objednané akci uzavřený.
Vstupné pro individuální návštěvníky je dobrovolné a hradí se do kasiček v zahradě, prostřednictvím QR kódu či DMS.
Skupiny 10 a více osob prosíme předem o objednání a úhradu vstupného 30 Kč/osoba na recepci/informačním místě.

› Návštěvník vstupem do areálu Otevřené zahrady souhlasí s dodržováním návštěvního řádu.
Maximální kapacita zahrady je 100 osob (s výjimkou akcí se speciálním režimem).
Veškeré výukové prvky umístěné v zahradě jsou určeny pro děti od 4 let.
Za nepříznivého počasí (silný déšť a vítr, námraza) může být zahrada z bezpečnostních důvodů uzavřena.
Návštěvníci jsou povinni dbát bezpečnosti vlastni i bezpečnosti dětí, za které zodpovídají.
Vstup dětí do 15 let je možný pouze v doprovodu zletilé osoby, která za dítě zodpovídá.
Provozovatel neručí za věci odložené mimo místa určená k odkládání ani za poškození či odcizení osobního majetku návštěvníků zahrady.
V zahradě jsou umístěny včelí úly, dbejte, prosím, zvýšené opatrnosti. V případě bodnutí včelou se můžete nechat ošetřit na recepci (o víkendu na informačním místě).

 

V areálu je návštěvník povinen:

 Dodržovat tento Návštěvní řád.
 Neprodleně oznámit správci areálu úrazy či škody na majetku.
 V případě zapříčinění škod na majetku Nadace Partnerství zaviněné návštěvníkem je jeho povinností uhradit škodu v plné výši.
 Uposlechnout pokynů správce nebo zaměstnanců Nadace Partnerství, při neuposlechnutí může být návštěvník vykázán a jeho povinností je areál neprodleně opustit.

V areálu je zakázáno:

Poškozovat, znečišťovat nebo ohrožovat areál, zařízení a vybavení.
› Odhazovat odpadky na zem.
Lézt, chodit nebo skákat po výukových prvcích, lomcovat jimi a jinako hrožovat zdraví a majetek.
Trhat a poškozovat květiny, sbírat plody, lámat větve a jinak narušovat klid a pořádek v areálu.
Vstupovat se zvířaty (kromě asistenčních psů).
Vstupovat osobám důvodně podezřelým z opilosti nebo požití omamných látek.
Přinášet na zahradu střelné zbraně, výbušniny, jedovaté látky a předměty ohrožující zdraví a jakýmkoliv způsobem s nimi manipulovat.
Nocovat, stanovat, rozdělávat otevřený oheň.
Využívat areál zahrady k nepovoleným propagačním, reklamním či jiným účelům.
Přelézat zábradlí na střeše nebo vstupovat na kraje střechy, které nejsou jištěny zábradlím.
› Chodit nebo skákat po výukových prvcích na jednotlivých stanovištích.
Bez instruktora nebo jiné pověřené osoby Nadace Partnerství chodit kolem jezírka mimo program.
Házet kameny a jiný materiál do vodních prvků v zahradě.
Krmit domácí zvířata bez výslovného svolení pověřeného pracovníka Nadace Partnerství.
Kouřit. Celý areál OZ je nekuřácký. Místo vyhrazené pro kuřáky je pod schody vedle recepce.

DŮLEŽITÁ PRAVIDLA PRO POBYT V ZAHRADĚ - STOP DEVASTOVÁNÍ

Závěrečná ustanovení:

Porušení tohoto Návštěvního řádu bude postihováno dle obecných předpisů v rámci přestupkového řízení.
Za porušení Návštěvního řádu a za způsobené škody odpovídá návštěvník Nadaci Partnerství.
› Výjimku z Návštěvního řádu může v odůvodněných případechpovolit Nadace Partnerství.
Tento návštěvní řád je pro všechny uživatele veřejně přístupný s účinností od 25. 5. 2022.

Za dodržování řádu vám děkujeme!
V Brně dne 25. 5. 2022

Ing. Petr Kazda, ředitel Nadace Partnerství

Provozovatel Otevřené zahrady: Nadace Partnerství I Údolní 33 I Brno I tel.: +420 515 903 111 I otevrenazahrada@nap.cz

Newsletter
Veganské a bez lepku🍪! Naše cookies vám neškodí.
Nastavení